อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

คณะผู้บริหาร

นายวิรัตน์ ลินลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
0878743590

นายถนอม น้อยมิ่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
0816693781

นางสุดาพร จูมจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
0850278059

นายสุรพงศ์ สุวรรณพันธ์
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
0650202760