อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

สมาชิกสภา

นายประสาท กิ่ววงศ์
ประธานสภา อบต.หญ้าปล้อง
0628328297

นายเล็ก ทวีพงษ์
รองประธานสภา อบต.หญ้าปล้อง
0819778413

นายบรรลุ โสพัฒน์
เลขานุการ สภา อบต.หญ้าปล้อง
0873753362

นางอุไรรัตน์ วิเศษสังข์
สมาชิก สภา.อบต.หญ้าปล้อง ม.1
0827545574

นายไพวัลย์ พิทักษา
สมาชิก สภา.อบต.หญ้าปล้อง ม.2
0616636964

นายทองสา พงศ์พีระ
สมาชิก สภา.อบต.หญ้าปล้อง ม.3
0623461330

นายณรงค์ ทองทิพย์
สมาชิก สภา.อบต.หญ้าปล้อง ม.4
0959635361

นายธวัชชัย น้อยมิ่ง
สมาชิก สภา.อบต.หญ้าปล้อง ม.7
0821496183