อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

สำนักปลัด อบต.

นายเสน่ห์ นามจันทรา
ปลัด อบต.

นางมัทนพร แก้ววงษา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายถวิล เกื้อกูล
นิติกรชำนาญการ

น.ส.วชินันท์ ชาติมนตรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพัทยา กล่อมปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเฉลิมพล วรบุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.เพ็ญประภา จำปาทอง
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ

นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณพันธ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ชำนาญการ

น.ส.วัชชิรา ทองทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจรัสศรี จันทะศิลา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายณัฐพล จันตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายประทวน พิทักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ