อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานปลัด

นายเสน่ห์ นามจันทรา
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หญ้าปล้อง

นางมัทนพร แก้ววงษา
หัวหน้าสำนักปลัด

นายถวิล เกื้อกูล
นิติกรชำนาญการ

น.ส.วชินันท์ ชาติมนตรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพัทยา กล่อมปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเฉลิมพล วรบุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.เพ็ญประภา จำปาทอง
นักวิเคราะห์ฯปฏิบัติการ

นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณพันธ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

น.ส.วัชชิรา ทองทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจรัสศรี จันทะศิลา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ

นายณัฐพล จันตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายประทวน พิทักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ