อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

กองคลัง

นางประกิจ กำจัด
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.วิไลลักษณ์ ลินลาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.วรัชญ์ชนันท์ ชัยพิพัฒนพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

น.ส.นภัทร เรืองฤทธิ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางธัญญาภรณ์ วิเศษสังข์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

น.ส. พรรณี ทองมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ