อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

กองการศึกษา

น.ส.จันทร์สุดา จันทเขต
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

น.ส.นันท์นิชา โคตรภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.ประพาภรณ์ อินทร์บุตร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางศศิภัค ผู้มีสัตย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางบุญยัง วิจิตร
ครู

น.ส.พรทิพย์ สุภเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางชนัญธิดา นามวิเศษ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ว่าที่ ร.ต.หญิงปาณิสรา สิมนาม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส.กนกภรณ์ ปัญจา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

-
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)