อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
กองการศึกษา

น.ส.จันทร์สุดา จันทเขต
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

น.ส.นันท์นิชา โคตรภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.ประพาภรณ์ อินทร์บุตร
ครู คศ.1

นางศศิภัค ผู้มีสัตย์
ครู ค.ศ. 1

นางบุญยัง วิจิตร
ครู คศ.1

น.ส.ปฏิมาพร ชัยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส. ชนัญธิดา โลกรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส.กนกภรณ์ ปัญจา
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.พรทิพย์ สุภเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก