อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
กองการศึกษา

น.ส.จันทร์สุดา จันทเขต
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

น.ส.นันท์นิชา โคตรภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.ประพาภรณ์ อินทร์บุตร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางศศิภัค ผู้มีสัตย์
ครู

นางบุญยัง วิจิตร
ครู

น.ส.ปฏิมาพร ชัยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส. ชนัญธิดา โลกรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส.กนกภรณ์ ปัญจา
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.พรทิพย์ สุภเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก