อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ส่วนราชการภายใน

นายเสน่ห์ นามจันทรา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
045-611313 ต่อ 12 , 087-2393148

นางมัทนพร แก้ววงษา
หัวหน้าสำนักปลัด
086-2562843

นายอภิชา มูลเสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-2847961

นางประกิจ กำจัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-0722240

นางสาวจันทร์สุดา จันทเขต
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
084-0363854