อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

หัวข้อ:: ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(3)

 แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**************************
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปีองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2560-2564) 
 
แผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  จำนวน 1 เล่ม 
             - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  จำนวน 1 เล่ม 

             - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  จำนวน 1 ฉบับ 
             - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  จำนวน 1 ฉบับ 
             - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  จำนวน 1 ฉบับ 
             - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3  จำนวน 1 ฉบับ 
             - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  จำนวน 1 ฉบับ 
             - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5  จำนวน 1 ฉบับ 
             - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6  จำนวน 1 ฉบับ 


แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 
       แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 1 เล่ม 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 1 เล่ม 
     
  แผนพัฒนาสามปี (ปัจจุบันรวมอยู่กับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)
      

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
       ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น     จำนวน 1 เล่ม 
             - แผนพัฒนาท้องถิ่น                  จำนวน 1 เล่ม  
       ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  จำนวน 1 ฉบับ 


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559  (จำนวน 1 เล่ม) 
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (จำนวน 1 เล่ม) 
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (จำนวน 1 เล่ม) 
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (จำนวน 1 เล่ม) 
     
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (จำนวน 1 เล่ม) 
      ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (จำนวน 1 เล่ม)  

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2562  
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  พ.ศ.2562 


แผนการดำเนินงานประจำปี 
      แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 (จำนวน 1 เล่ม) 
    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 (จำนวน 1 เล่ม) 
     แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 (จำนวน 1 เล่ม) 
            
 - ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (จำนวน 1 เล่ม)  
     แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 (จำนวน 1 เล่ม) 

      แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 (จำนวน 1 เล่ม) 
      แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (จำนวน 1 เล่ม) 
      
 

วันที่ : 24 กันยายน 61   View : 819