องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(4)

คู่มือในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 
คู่มือประชาชน 
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ 
คู่มือภารกิจหลัก 
คู่มือเบี้ยยังชีพ 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

วันที่ : 24 กันยายน 61   View : 388