องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด
 

ประกาศแผน    
  ประจำปี  2561
  ประจำปี  2560
  ประจำปี  2559

 

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี  (พ.ศ.2560 - 2564)

 

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 - 2562)
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 - 2561)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 


 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564

      แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562 - 2565

 


 

 

วันที่ : 24 กันยายน 61   View : 304