องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ ผู้ชม
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด ประกาศแผน ประจำปี 2561 ประจำปี 2560 ป...

24 ก.ย. 61 213
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(4)

คู่มือในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน คู่มือประชาชน คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ ค...

24 ก.ย. 61 257
ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(3)

แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปีองค์การบริห...

24 ก.ย. 61 337
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 9(2)

นโยบาย/อำนาจหน้าที่...

24 ก.ย. 61 236
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 7(4)

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช...

19 ก.ย. 61 239
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 7(3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงาน...

19 ก.ย. 61 194
ข้อมุลข่าวสารมาตรา 7(2)

สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานและวิธีการดำเนินงาน แผนผังการปฏิบัติงาน...

19 ก.ย. 61 271
มาตรา 7(1)โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สมาชิก

มาตรา 7(1)โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สมาชิก แผนอัตรากำลัง (2561-2563) ...

19 ก.ย. 61 259