องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Gallery :: โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จัดโครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ เมื่อวันที่  26 กันยายน 2561 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่ป่าสาธารณะ เป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภคบริโภค และเพื่อเแลิมพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
วันที่ : 22 ตุลาคม 61   View : 302