อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 ม.ย. 66 121
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 พ.ย. 65 169
รายงานผลการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.2565 15 ส.ค. 65 350
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ประจำปี พ.ศ.2564 3 มี.ค. 65 346
รายงานผลการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.2564 13 ม.ค. 65 378
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง (ปี พ.ศ.2562 - 2565) 14 ก.ค. 64 412
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 ม.ย. 64 454
การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7 ม.ค. 64 2911
ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 ธ.ค. 63 344
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 16 ธ.ค. 63 356
การรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 12 พ.ย. 63 342
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2563 16 ต.ค. 63 335
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านอำนายความสะดวกตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 ต.ค. 63 331
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านอำนายความสะดวกตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 15 ก.ค. 63 502
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง (ปี พ.ศ.2562 - 2565) 14 ก.ค. 63 365
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.หญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8 มิ.ย. 63 404
รายงานผลการตรวจการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 18 พ.ค. 63 414
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 24 ต.ค. 62 421
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ อบต.หญ้าปล้อง 28 มิ.ย. 62 484
รายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 27 มิ.ย. 62 549
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในด้านต่างๆ และโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 มิ.ย. 62 576
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านอำนวยความสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 มิ.ย. 62 399
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 17 มิ.ย. 62 628
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 ก.พ. 62 653
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีงบประมาณ 2 พ.ย. 61 733
ข้อบังคับ อบต.หญ้าปล้อง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 2 พ.ย. 61 618
แนวทางปฏิบ้ติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 2 พ.ย. 61 493
ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 - 2563) ครั้งที่ 2/2561 23 ส.ค. 61 821
ประกาศการใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว/รายงานผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว 19 มิ.ย. 61 2103
แบบสรุปสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านอำนวยความสะดวก 18 มิ.ย. 61 2976