อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 21

ข้อมูลทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา
                   องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   เป็นองค์การบริหาร   ส่วนตำบล   เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ.  ๒๕๓๗    และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ขนาดกลาง    เมื่อวันที่   ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๑
๑.   ด้านกายภาพ
         ๑.๑   ที่ตั้ง   (แสดงที่ตั้งระยะห่างจากอำเภอ)
      ที่ตั้ง   องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง   ตั้งอยู่ที่บ้านเอก   หมู่  ๕   ตำบลหญ้าปล้อง  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  ๕  กิโลเมตร โดยมีสภาพที่ตั้งและอาณาเขต  ดังนี้
             ทิศใต้                 ติดเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ            อำเภอเมือง          จังหวัดศรีสะเกษ
              ทิศเหนือ             ติดเขต  อบต.  คูซอด                       อำเภอเมือง          จังหวัดศรีสะเกษ
              ทิศตะวันออก       ติดเขต  ทต. น้ำคำ                          อำเภอเมือง          จังหวัดศรีสะเกษ
              ทิศตะวันตก         ติดเขต  อบต. หนองไผ่                     อำเภอเมือง          จังหวัดศรีสะเกษ

              เนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องมีเนื้อที่โดยประมาณ    ๑๙.๑๖๑    ตารางกิโลเมตร
         ๑.๒  ภูมิประเทศ    ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  มีลักษณะดินร่วนปนทราย   เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม
         ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไป มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน  โดยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งๆ  จะมีฝนตก ๑๐๐ วัน ปริมาณฝน เฉลี่ย ๑,๒๐๐  - ๑,๔๐๐  มิลลิเมตร ต่อปี   อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  ๑๐  องศาเซลเซียส   สูงสุดประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส   เฉลี่ยประมาณ  ๒๖ - ๒๘  องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยร้อยละ  ๖๖ - ๗๓   
         ๑.๔  ลักษณะของดิน   ลักษณะดินร่วนปนทราย
         ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ   มีลำห้วย  ๒ สาย มี บึง หนองและอื่นๆ  ๗  แห่ง
         ๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้   ลักษณะของป่าเป็นสาธารณะประโยชน์  มี ๘ แห่ง
    ๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง
         ๒.๑    เขตการปกครอง  การแบ่งเขตการปกครองของตำบลหญ้าปล้อง    แบ่งออกเป็น จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด    ๘    หมู่บ้าน    ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน  (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน) โทรศัพท์
บ้านหญ้าปล้อง นายประหยัด   พงศ์พีระ 085-9123323
บ้านหญ้าปล้อง นายมนต์เทียน    จันตะ 086-2431586
บ้านสร้างเรือง นางพรทิพย์     แสงฟ้า (กำนัน) 088-1125745
บ้านวังไฮ นายบญส่ง      ธิเดช 086-2476185
บ้านเอก นายประสาท   กึ่งวงศ์ ๐94-3729240
บ้านโนนหล่อ นายสมใจ       พันธ์ทอง ๐62-9070389
บ้านโนนแย้ นายรุ่ง           ทองทิพย์ 087-2404507
บ้านโนนสำนัก นางบุญจิรา     พิทักษา 091-8324990
                 ๒.๒  การเลือกตั้ง      ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตำบลหญ้าปล้อง    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตำบล ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1-8 หญ้าปล้อง 2,355 2,503 4,858
รวม 2,355 2,503 4,858
 - จำนวนประชากร/ครัวเรือน  พฤษภาคม  25๖๒ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
รวม
ปี ๒๕๖๒
บ้านหญ้าปล้อง 461 513 974 247
บ้านหญ้าปล้อง 483 505 988 230
บ้านสร้างเรือง 150 156 306 75
บ้านวังไฮ 254 244 498 212
บ้านเอก 432 416 848 222
บ้านโนนหล่อ 270 234 504 148
บ้านโนนแย้ 472 471 943 282
บ้านโนนสำนัก 447 498 945 515
รวม 2,969 3,037 6,006 1,931
 
             ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน    6,006    คน   มีจำนวน   1,931    หลังคาเรือน   
                      ประชากรรวม    6,006    คน   แยกเป็น
                              - ชาย     2,969     คน  
                              - หญิง     3,037     คน
                              -  มีความหนาแน่นเฉลี่ย    313   คน   ต่อตารางกิโลเมตร 
                      (ที่มา  :  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครองเมืองศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  2562)
๔.  สภาพทางสังคม
          ๔.๑   การศึกษา   
ที่ ชื่อสถานศึกษา จำนวนเด็กนักเรียน รวม (คน)
ชาย  (คน) หญิง  (คน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง 17 23 40
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้ 21 11 32
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 8 8 16
รวมทั้งสิ้น 46 42 88
(ที่มา :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓ ศูนย์  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62 )
                         ๔.๒    การสาธารณสุข
                                      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ          ๑      แห่ง    (ตั้งอยู่หมู่  ๓  บ้านสร้างเรือง)          
                                      -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ   ๑๐๐
                   ๔.๓   อาชญากรรม ( ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
                                      -  จุดตรวจประจำตำบล   ๑      แห่ง   (หน่วย  อปพร.)   
                   ๔.๔    ยาเสพติด                   -      
 
                   ๔.๕    การสังคมสงเคราะห์     (ที่มา  :   ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน อบต.หญ้าปล้อง )
 
                                      ๑.  ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ            จำนวน            701    ราย
                                      ๒.  ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ             จำนวน            225    ราย
                                      ๓.  ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         จำนวน           12    ราย
          ๕.  ระบบบริการพื้นฐาน
                   ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง
                             ๑.  การคมนาคมขนส่ง  ระหว่างตำบล    จำนวน   11  สาย
                                      -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเอก  -  บ้านใหม่  เขตตำบลน้ำคำ
                                                -  ถนนลูกรังสายบ้านเอก  -  บ้านหนองโน  เขตตำบลน้ำคำ
                                                -  ถนนลูกรังสายบ้านสร้างเรือง  - บ้านหนองโน  เขตตำบลน้ำคำ
                                                -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างเรือง - คุ้มโนนสวยบ้านยาง เขต ต.น้ำคำ
                                                -  ถนนลูกรังสายบ้านหญ้าปล้อง -  บ้านน้ำคำ  เขตตำบลน้ำคำ
                                                -  ถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าปล้อง -  บ้านหอย  เขตตำบลหนองไผ่
                                                -  ถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านหนองไผ่  เขตตำบลหนองไผ่                   
                                                -  ถนนหินคลุกสายบ้านโนนหล่อ  -  บ้านหนองไผ่  เขตตำบลหนองไผ่
                                                -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแย้   -   บ้านโนนแดง  เขตตำบลหนองไผ่
                                                -  ถนนลูกรังสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านบาก  ตำบลคูซอด
                                                -  หินคลุกสายบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย)  -  บ้านท่าเรือ  ตำบลน้ำคำ
๒.  การคมนาคม  ภายในตำบล    ถนนลูกรัง   จำนวน ๒๐  สาย
                                      -  ถนนลูกรังบ้านหญ้าปล้อง  (รอบหมู่บ้าน)  หมู่ที่  ๑
                                                -  ถนนลูกรัง บ้านหญ้าปล้อง  (คุ้มหนองแก้วคำ)  หมู่ที่  ๑
                                                -  ถนนลูกรัง บ้านหญ้าปล้อง  (สายหลังโรงเรียนหญ้าปล้อง)  หมู่ที่  ๑          
                                                -  ถนนลูกรังบ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่  ๒
                                                -  ถนนลูกรังสายคลองอีสานเขียว บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่  ๒
                                                -  ถนนลูกรังบ้านสร้างเรือง  หมู่ที่  ๓
                                                -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ    หมู่ที่  ๔
                                                -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย)  หมู่ที่  ๔
                                                -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ  (สายสนามชนไก่)  หมู่ที่  ๔
                                                -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ  (สายข้างวัดวังไฮ)  หมู่ที่  ๔
                                                -  ถนนลูกรังบ้านเอก  หมู่ที่  ๕
                                                -  ถนนลูกรังบ้านเอก  หมู่ที่  ๕
                                                -  ถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน  บ้านเอก  หมู่ที่  ๕
                                                -  ถนนลูกรังบ้านเอก  หมู่ที่  ๕ (สายบ้านเอก-หญ้าปล้อง)
                                                -  ถนนลูกรังบ้านโนนหล่อ  หมู่ที่  ๖                                       
                                                -  ถนนลูกรังบ้านโนนหล่อ – บ้านวังไฮ
                                                -  ถนนลูกรังบ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗
                                                -  ถนนลูกรังบ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗
                                                -  ถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน  บ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗
                                                -  ถนนลูกรังบ้านโนนสำนัก  หมู่ที่  ๘
                             ๓.   ถนนลงหินคลุก  จำนวน    ๑๐  สาย 
                                      -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านหนองไผ่
                                      -  ถนนสายหนองแก้วคำ  -   หนองกระฮัว                             
                                      -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่๒  -  บ้านบากคูซอด    
                                       -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่๒  -  บ้านน้ำคำ   (สายหนองยาง)
                                       -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่๒  -  บ้านน้ำคำ   (สายหนองเดิ่น)
                                      -  ถนนสายบ้านวังไฮ  -  คุ้มหนองดินทราย
                                      -  ถนนสายบ้านโนนหล่อ  -  บ้านหนองไผ่
                                      -  ถนนภายในบ้านโนนแย้         
                                      -  ถนนภายในบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย)
                                      -  ถนนภายในบ้านโนนสำนัก  (คุ้มโนนพะยอม)               
                             ๔.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
                                      -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหญ้าปล้อง   หมู่ที่  ๑  จำนวน     ๙  สาย
                                      -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหญ้าปล้อง   หมู่ที่  ๒  จำนวน     ๙  สาย
                                      -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสร้างเรือง    หมู่ที่  ๓  จำนวน     ๗  สาย
                                      -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านวังไฮ          หมู่ที่  ๔  จำนวน   ๑๐  สาย
                                      -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเอก           หมู่ที่  ๕  จำนวน   ๑๐  สาย
                                      -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหล่อ     หมู่ที่  ๖  จำนวน     ๖  สาย
                                      -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแย้       หมู่ที่  ๗  จำนวน    ๑๑  สาย
                                      -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสำนัก   หมู่ที่  ๘  จำนวน    ๒๐  สาย
๕.๒  การไฟฟ้า
                                       -  ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  ๘  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด   ๕,๙๓๑  คน
 ๕.๓  การประปา                                               
                                      -  ประปาหมู่บ้าน       ๕  แห่ง  (หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗)
                                      -  ขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค  ๔  แห่ง  (หมู่ที่ 4, 6, 7, 8)                                              
          ๖.  ระบบเศรษฐกิจ
                    ๖.๑  การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  คือ  ทำนา  ทำไร่  ทำสวนและในช่วงฤดูแล้งจะประกอบอาชีพเสริม คือ  ตีเหล็ก  ทอผ้า  ทำขนม  เลี้ยงสัตว์  ปลูกพริก และพืชผักต่างๆ
                               ๖.๒  การประมง    -
                      ๖.๓  การปศุสัตว์  ประชาชนบางส่วนมีการเลี้ยงสัตว์  เช่น  เลี้ยงวัวเนื้อ  วัวพื้นเมือง กระบือ  หมู
                                    เลี้ยงไก่   เลี้ยงเป็ด    
           ๖.๔ การบริการ  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.                                             
                        -  ปั๊มน้ำมัน                              จำนวน     ๑     แห่ง
                        -  ปั๊มหลอด                               จำนวน      -      แห่ง
                        -  ปั๊มหยอดเหรียญ                      จำนวน     7     แห่ง
                        -  โรงสีข้าว                              จำนวน    13     แห่ง
                        -  โรงงานอุตสาหกรรม                  จำนวน      ๒     แห่ง
                        -  โรงงานรับเหมาก่อสร้าง                จำนวน       ๑     แห่ง
                        - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์           จำนวน      ๑    แห่ง
๖.๕  การท่องเที่ยว พระธาตุเรืองรอง  เป็นพระธาตุแบบศิลปะพื้นบ้านจำนวน ๖ ชั้น ประดิษฐานพระ
                            ธาตุของพระอรหันต์และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย (ส่วย เขมร ลาว เยอ) ตั้งอยู่ที่
                            วัดพระธาตุเรืองรอง  หมู่ที่  ๓  บ้านสร้างเรือง   ตำบลหญ้าปล้อง  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๖.๖  อุตสาหกรรม  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน  ๑
                           แห่ง และโรงงานรับเหมาก่อสร้าง  ๑  แห่ง
   ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   
                   ๑. สินค้าที่ผลิตในชุมชน
ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสินค้า
บ้านหญ้าปล้อง ๑. จักสานตะกร้า  ๒. ปลูกพริก  ๓. ปลาส้ม   
บ้านหญ้าปล้อง ๑. ขนมเทียนแก้ว  ขนมทองม้วน  ๒. ดอกไม้จันทน์และของชำร่วย ๓. จักสานตะกร้า
๔.ปลูกพริก
บ้านสร้างเรือง ๑. สานตะกร้าจากเครือเถาวัลย์
บ้านวังไฮ ๑. ข้าวหอมมะลิ  ๒. ปลูกผักสวนครัว
บ้านเอก ๑. ข้าวหอมมะลิ  ๒. ปลูกพริก  ๓. จักสานไซ  ๔. ตีมีด
บ้านโนนหล่อ ๑. ตีมีด (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู่บ้านต้นแบบ OTOP  จังหวัดศรีสะเกษ
 ปี ๒๕๔๘)
บ้านโนนแย้ ๑. ตีมีดเหล็กแนบ  ๒. เพาะเห็ด  ๓. ปลูกบัว
บ้านโนนสำนัก ๑. กระเช้าของขวัญหวาย
.   สินค้า OTOP
ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ – สกุล  ของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่
 -  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพ หมู่ที่  ๒ นางบุญเริ่ม      พงศ์พีระ ๘๖  หมู่ที่  ๒
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๒ นางพรพิมล     มนทอง       ๒๘๖ หมู่ที่  ๒
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๕ นางสุวรรณศรี  พงษ์พิละ ๑๔  หมู่ที่  ๕
-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ตีมีดบ้านโนนหล่อ  หมู่ที่  ๖ นายบรรลุ        โสพัฒน์      ๓๑  หมู่ที่ ๖
-   กลุ่มตีมีด ช่างโต๊ะ หมู่ที่  ๗ นายบุญหนุน    คำภา ๖๐  หมู่ที่ ๗
 -  สมุนไพร  หมู่ที่  ๘ นางรัตนา         บุษบงษ์  -     หมู่ที่  ๘
๗.  การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
                        ๗.๑  การนับถือศาสนา   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีวัด จำนวน  ๕  แห่ง  ได้แก่ -  วัดหญ้าปล้อง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑, ๒ - วัดสร้างเรือง ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๓  -  วัดวังไฮ  ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๔  -  วัดบ้านเอก ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๕  -  วัดบ้านโนนแย้ ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๗
****************
                                   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม                           
View : 6541