องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

สภาพทั่วไป
     ๑.๑   ที่ตั้ง   (แสดงที่ตั้งระยะห่างจากอำเภอ)
 ที่ตั้ง   องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ตั้งอยู่ที่บ้านเอก  หมู่ ๕  ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  ๕  กิโลเมตร โดยมีสภาพที่ตั้งและอาณาเขต  ดังนี้
      ทิศใต้                ติดเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ          อำเภอเมือง          จังหวัดศรีสะเกษ
      ทิศเหนือ             ติดเขต  อบต.  คูซอด                    อำเภอเมือง         จังหวัดศรีสะเกษ
      ทิศตะวันออก       ติดเขต  ทต. น้ำคำ                            อำเภอเมือง         จังหวัดศรีสะเกษ
      ทิศตะวันตก          ติดเขต อบต. หนองไผ่                      อำเภอเมือง         จังหวัดศรีสะเกษ
     ๑.๒  เนื้อที่    องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องมีเนื้อที่โดยประมาณ  ๑๙.๑๖๑   ตารางกิโลเมตร คิดเป็น  ๑๑,๙๗๕ ไร่
     ๑.๓  ภูมิประเทศ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  มีลักษณะดินร่วนปนทราย   เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม
     ๑.๔  จำนวนหมู่บ้าน  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  ๘  หมู่บ้าน  มีจำนวนครัวเรือน ๑,๘๙๕  หลังคาเรือน   เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องทั้งหมด    (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง   ณ. เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐)
     ๑.๕ ประชากร  มีประชากรรวม  ๖,๐๐๕  คน เป็นชาย ๒,๙๗๕ คน  เป็นหญิง ๓,๐๓๐  คน (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง   ณ. เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐)

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน  

(กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)

โทรศัพท์

บ้านหญ้าปล้อง

นายประหยัด    พงศ์พีระ

๐๘๕-๙๑๒๓๓๒๓

บ้านหญ้าปล้อง

นายมนเทียน  จันตะ

๐๘๖ ๔๓๘๖

บ้านสร้างเรือง

นางพรทิพย์      แสงฟ้า (กำนัน)

๐๘-๑๒๕๗๔๕

บ้านวังไฮ

นายบุญส่ง        ธิเดช

 ๐๘๖-๒๔๗๖๑๘๕

บ้านเอก

นายประสาท      กึ่งวงศ์

๐๘-๔๗๗๙๓

บ้านโนนหล่อ

นายสมใจ         พันธ์ทอง

๐๘๖-๐๖๕๙๔๑๔

บ้านโนนแย้

นายรุ่ง              ทองทิพย์

๐๘๗-๒๔๐๔๕๐

บ้านโนนสำนัก

นางบุญจิรา       พิทักษา

๙๑-๘๓๒๔๙๙๐

แผนที่ตำบลหญ้าปล้อง

๒.  สภาพทางเศรษฐกิจอาชีพ     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  คือ  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน  และในช่วงฤดูแล้งจะประกอบอาชีพเสริม คือ  ตีเหล็ก  ทอผ้า  ทำขนม  ปลูกพริก  เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ  ดังตารางต่อไปนี้
 

 
ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
อาชีพหลัก  (คน) อาชีพลำดับ  ๒  (คน) อาชีพลำดับ  ๓  (คน)
อาชีพหลัก จำนวน อาชีพ จำนวน อาชีพ จำนวน
บ้านหญ้าปล้อง ทำนา ๓๐๑ กำลังศึกษา ๑๙๒ รับจ้างทั่วไป ๑๗๔
บ้านหญ้าปล้อง ทำนา ๒๘๕ กำลังศึกษา ๑๐๓ รับจ้างทั่วไป ๖๑
บ้านสร้างเรือง ทำนา ๙๔ รับจ้างทั่วไป ๗๔ กำลังศึกษา ๖๓
บ้านวังไฮ รับจ้างทั่วไป ๑๓๖ กำลังศึกษา ๗๓ ทำนา ๔๗
บ้านเอก ทำนา ๒๔๓ กำลังศึกษา ๑๓๘ รับจ้างทั่วไป ๘๗
บ้านโนนหล่อ ทำนา ๑๖๗ รับจ้างทั่วไป ๘๒ กำลังศึกษา ๘๑
บ้านโนนแย้ ทำนา ๑๘๑ กำลังศึกษา ๑๖๖ รับจ้างทั่วไป ๑๔๖
บ้านโนนสำนัก รับราชการ ๑๔๔ กำลังศึกษา ๑๓๐ รับจ้างทั่วไป ๗๙๗

 


 2.1 สินค้าที่ผลิตในชุมชน

                  -  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพ หมู่ที่  ๒
                   -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๒  หมู่ที่ ๕
                   -  กลุ่มจักสานตะกร้าจากเครือเถาวัลย์  หมู่ที่  ๔
                   -  กลุ่มผลิตภัณฑ์ตีมีดบ้านโนนหล่อ หมู่ที่ ๖ , บ้านโนนแย้  หมู่ที่   ๗

*  สินค้า OTOP

ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ  สกุล 
ของเจ้าของภูมิปัญญา
ที่อยู่ ผลิตภัณฑ์
 -  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพ หมู่ที่  ๒ นางบุญเริ่ม      พงศ์พีระ ๘๖  หมู่ที่  ๒ ขนมเทียนแก้ว  ขนมทองม้วน 
ขนมกลีบลำดวน
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๒ นางพรพิมล     มนทอง  ๒๘๖ หมู่ที่ ๒ เสื้อผ้าสตรี
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๕ นางสุวรรณศรี  พงษ์พิละ ๑๔  หมู่ที่  ๕ เสื้อผ้าสตรี
-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ตีมีดบ้านโนนหล่อ หมู่ที่  ๖ นายบรรลุ       โสพัฒน์      ๓๑  หมู่ที่ ๖ มีด จอบ เสียม
-   กลุ่มตีมีด ช่างโต๊ะ หมู่ที่  ๗ นายบุญหนุน    อำคา ๖๐  หมู่ที่ ๗ มีด จอบ เสียม
-   สมุนไพร  หมู่ที่ 8 นางรัตนา  บุษบงษ์ หมู่ที่ 8 สมุนไพร

 
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
                             -  ปั๊มน้ำมัน/ปั๊มหลอด/ปั๊มหยอดเหรียญ และก๊าซ               แห่ง
                             -  โรงสีข้าว                                                       ๑๒      แห่ง
                             -  โรงงานอุตสาหกรรม                                          ๑       แห่ง
                             -  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                              ๑       แห่ง
3. สภาพทางสังคม
                   3.1 ด้านการศึกษา
                             -  ระดับก่อนประถมศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหญ้าปล้อง,บ้านเอก,บ้านโนนหล่อ-โนนแย้)   จำนวน  ๓  แห่ง
                             -  โรงเรียนประถมศึกษา    (หญ้าปล้อง,โนนแย้,เอกสร้างเรือง)                                              จำนวน     ๓    แห่ง
                             -  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   (หญ้าปล้อง,สิริเกศน้อมเกล้า)                                             จำนวน     ๒    แห่ง
                             -  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย   (สิริเกษน้อมเกล้า)                                                        จำนวน     ๑    แห่ง
                             -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน                                                        จำนวน     ๘    แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                                -  วัด  ๕  แห่ง
                                      ๑. วัดพระธาตุเรืองรอง
                                      ๒. วัดบ้านเอก
                                      ๓.  วัดบ้านหญ้าปล้อง
                                      ๔.  วัดวังไฮ
                                      ๕.  วัดบ้านโนนแย้
3.2 การสาธารณสุข
                   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ        ๑      แห่ง    (ตั้งอยู่ บ้านสร้างเรือง หมู่ที่  ๓  )   
                   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
4.  การบริการพื้นฐาน
                                                                                                                                               
                   4.1  การคมนาคม  ระหว่างตำบล    จำนวน   ๑๒  สาย
                             -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเอก  -  บ้านใหม่  เขตตำบลน้ำคำ
                             -  ถนนลูกรังสายบ้านเอก  -  บ้านหนองโน  เขตตำบลน้ำคำ
                             -  ถนนลูกรังสายบ้านสร้างเรือง  - บ้านหนองโน  เขตตำบลน้ำคำ
                             -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างเรือง - คุ้มโนนสวยบ้านยาง เขต ต.น้ำคำ
                             -  ถนนลูกรังสายบ้านหญ้าปล้อง -  บ้านน้ำคำ  เขตตำบลน้ำคำ
                             -  ถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าปล้อง -  บ้านหอย  เขตตำบลหนองไผ่
                             -  ถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านหนองไผ่  เขตตำบลหนองไผ่
                             -  ถนนหินคลุกสายบ้านโนนหล่อ  -  บ้านหนองไผ่  เขตตำบลหนองไผ่
                             -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแย้   -   บ้านโนนแดง  เขตตำบลหนองไผ่
                             -  ถนนลูกรังสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านบาก  ตำบลคูซอด
                             -  หินคลุกสายบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย)  -  บ้านท่าเรือ  ตำบลน้ำคำ
                   ๔.๒  การคมนาคม  ภายในตำบล  
                             (๑)  ถนนลูกรัง   จำนวน  ๒๑  สาย
                                       -  ถนนลูกรังบ้านหญ้าปล้อง  (รอบหมู่บ้าน)  หมู่ที่  ๑
                                       -  ถนนลูกรัง บ้านหญ้าปล้อง  (คุ้มหนองแก้วคำ)  หมู่ที่  ๑
                                      -  ถนนลูกรัง บ้านหญ้าปล้อง  (สายหลังโรงเรียนหญ้าปล้อง)  หมู่ที่  ๑
                                      -  ถนนลูกรัง (ถนนข้างโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง) บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่  ๑
                                      -  ถนนลูกรังบ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่  ๒
             &a

View : 1036