องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

*******
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
                 - ประกาศใช้แผน  
                 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                    - ประกาศใช้แผน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1  
                - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
View : 224