องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

*******
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
                 - ประกาศใช้แผน  
                 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                 - ประกาศใช้แผน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1  
                 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3/4 (พ.ศ.2562 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
View : 55