อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
                 - ประกาศใช้แผน  
                 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                    - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
 
แผนการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
View : 729