องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ อบต.หญ้าปล้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.2563
 

------------
 

    1. ขอจดทะเบียนพาณิชย์              มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน   53     ราย
    2. ขออนุญาตก่อสร้าง                    
มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน     16   ราย
        3. ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน   759   ราย
        4. ขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ         มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน   230    ราย
        5. ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย           มีประชาชนมาขอใช้บริการ        จำนวน     11   ราย  
        6
. ขอเสียภาษีต่างๆ                    มีประชาชนมาขอใช้บริการ        จำนวน  600    ราย
        7
. ขออนุญาตใช้น้ำประปา          มีประชาชนมาขอใช้บริการ        จำนวน    48     ราย
        8
. ขอข้อมูลข่าวสาร                   มีประชาชนมาขอใช้บริการ        จำนวน      8      ราย

View : 149