อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ อบต.หญ้าปล้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

(ข้อมูลระหว่างวันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.2566)


********************
 

     1. งานจดทะเบียนพาณิชย์                     มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน  13  ราย
     2.
ขอข้อมูลข่าวสารฯ                             
มีประชาชนมาขอใช้บริการ        จำนวน  4 ราย
     3. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                      มีประชาชนมาขอใช้บริการ        จำนวน  50 ราย
     4. งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ                        มีประชาชนมาขอใช้บริการ        จำนวน  7   ราย
     5. งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยฯ                        มีประชาชนมาขอใช้บริการ        จำนวน   -    ราย
     
6
. การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด                มีประชาชนมาขอใช้บริการ        จำนวน  23  ราย

     7. งานจัดเก็บรายได้                              มีประชาชนมาขอใช้บริการ        จำนวน 2,213ราย

     8. งานขออนุญาตใช้น้ำประปา                มีประชาชนมาขอใช้บริการ        จำนวน  21  ราย
     
9. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     มีประชาชนมาขอใช้บริการ    จำนวน  380 ราย
     10
. งานขออนุญาตก่อสร้าง                     มีประชาชนมาขอใช้บริการ      จำนวน   23  ราย
     11
. งานด้านสาธารณสุข                         มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน  34  ราย
     
12. ขอหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีประชาชนมาขอใช้บริการ  จำนวน  15  ราย

     13. แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด          มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน  39  ราย
     14
. แจ้งซ่อมท่อประปาแตก                     มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน  17   ราย
     15. งานด้านการศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    มีประชาชนมาขอใช้บริการ       จำนวน 455 รายดาวน์โหลด วันที่ โหลด
View : 1042