อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

คู่มือการปฏิบัติงาน
 
           คู่มือปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า  
           คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            คู่มือการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
          คู่มือเบี้ยยังชีพ  
           คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ 
            คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลั 
          คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
          คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
          คู่มือการปฏิบัติงานประชุมสภา 
          คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (Flow chat) 
           แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
           คู่มืองานธุรการ 
           แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ตำบลหญ้าปล้อง (พ.ศ.2565-2570)          
        


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
View : 718