อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน


แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (Flow chat) 
 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ 
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารงาน 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 -2570  
 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No  Gift  Policy) ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
View : 648