อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ได้ดำเนินการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  3/2563 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  อนุมัติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 การอนุมัติจ่ายการเงินสะสมในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน  3,193,900.-  บาท (-สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)  รายละเอียด ดังนี้

       
ประกาศ อบต.หญ้าปล้อง เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
จ่ายขาดเงินสะสม ปีที่ผ่านมา
 
                  
View : 1184