องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ได้ดำเนินการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1/2561  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  30 เมษายน  2561  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน  13  โครงการ  เป็นเงิน  2,000,000.-  บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)
 
                  
View : 330