องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ได้ดำเนินการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1/2563  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน  3,000,000.-  บาท (-สามล้านบาทถ้วน-)
 

 
                  
View : 627