อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ ฯ รายจ่ายประจำปี
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ.2562  
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง พ.ศ.2562 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  เรื่อง การควบุคมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
View : 1889