องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 
 
  ประกาศ อบต.หญ้าปล้อง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
View : 778