อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศ อบต.หญ้าปล้อง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
View : 1103