อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 30

งบแสดงฐานะทางการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน/ประจำปี

 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
* รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 
* รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
* รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 
* งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
* รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 
* รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
* รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
* งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

* งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

* รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2   
*
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3  

รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1     
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562     
* รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562      


งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 * รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.หญ้าปล้อง ปี 2561 (ต.ค.60-30 ก.ย 61)  
 


 

 
View : 1893