องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน/ประจำปี


 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

* งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 


งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

* งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1   

* รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2   
* รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3   

รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562   
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   
* รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562   


งบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 

 * รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน   
อบต.หญ้าปล้อง ปี 2561 (ต.ค.60-30 ก.ย 61)
  

 


 

 
View : 823