องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

*  งบการเงิน ประจำเดือน ต.ค.2562
*  งบการเงิน ประจำเดือน พ.ย.2562
*  งบการเงิน ประจำเดือน ธ.ค.2562
*  งบการเงิน ประจำเดือน ม.ค.2563
*  งบการเงิน ประจำเดือน ก.พ.2563
*  งบการเงิน ประจำเดือน มี.ค.2563
*  งบการเงิน ประจำเดือน เม.ย.2563
*  งบการเงิน ประจำเดือน พ.ค.2563
*  งบการเงิน ประจำเดือน มิ.ย. 2563

 


งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

* งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

* รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
* รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
* รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562งบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 

 * รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
อบต.หญ้าปล้อง ปี 2561 (ต.ค.60-30 ก.ย 61)

 


 

 
View : 543