องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563... วันที่ 24 ก.ค. 63 (ดูู 60)

มอบถุงยังชีพ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง โดย นายเสน่ห์ นามจันทรา ปลัดองค์การบริหารส่วน... วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ดูู 83)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

อบต.หญ้าปล้อง จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริ... วันที่ 15 มิ.ย. 63 (ดูู 81)

ออกเยี่ยมประชาชนและมอบเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

นายเสน่ห์ นามจันทรา ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. หญ้าปล้อง ออกเยี่ยมประชาชน พร้อมกับมอบเงินเพื่อช่ว... วันที่ 26 พ.ค. 63 (ดูู 73)

พิธียกเสาเอกเสาโท ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก

พิธียกเสาเอกเสาโท เพื่อเป็นสิริมงคล ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก... วันที่ 26 พ.ค. 63 (ดูู 38)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ถนนคลองร่องเอี่ยน หมู่ที่ 4 ต... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 99)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 68)

โครงฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

โครงฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ระหว่างวันที่ 20... วันที่ 19 พ.ค. 63 (ดูู 122)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563... วันที่ 13 พ.ค. 63 (ดูู 125)

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี... วันที่ 13 พ.ค. 63 (ดูู 102)

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ปี 2562

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ปี 2562... วันที่ 8 ม.ค. 63 (ดูู 136)

โครงการคลองสวยน้ำใสตำบลหญ้าปล้อง ปี 2562

โครงการคลองสวยน้ำใสตำบลหญ้าปล้อง ปี 2562... วันที่ 8 ม.ค. 63 (ดูู 421)

ประชาคมข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาคมข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2562... วันที่ 28 พ.ค. 62 (ดูู 610)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด"หญ้าปล้องเกมส์" ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... วันที่ 17 พ.ค. 62 (ดูู 486)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ... วันที่ 3 พ.ค. 62 (ดูู 393)

พิธีมอบวุฒิบัติสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบวุฒิบัติสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้... วันที่ 17 ม.ย. 62 (ดูู 242)

โครงการคลองสวย น้่ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จัดโครงการคลองสวยน้ำใส ขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ คลองร่องเอี่ยนบ้านโนนหล... วันที่ 22 ต.ค. 61 (ดูู 508)

โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จัดโครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เพื่อเพิ่มพ... วันที่ 22 ต.ค. 61 (ดูู 332)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้องได้รับ รางวัลชมเชย​โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด"... วันที่ 22 ต.ค. 61 (ดูู 550)

เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน บ้านโนนหล่อ-บ้านโนนแย้

เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน บ้านโนนหล่อ-บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 6, 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรี... วันที่ 21 ส.ค. 61 (ดูู 1850)