อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

กิจกรรม 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 อบต.หญ้าปล้อง นำโดยนายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง สมาชิก... วันที่ 25 ก.ค. 66 (ดูู 101)

กิจกรรม 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 อบต.หญ้าปล้อง นำโดยนายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง สมาชิ... วันที่ 30 มิ.ย. 66 (ดูู 65)

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น... วันที่ 13 มิ.ย. 66 (ดูู 144)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตร์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พรมพระศรีวางควัฒนวรขัติราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตร์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก... วันที่ 13 มิ.ย. 66 (ดูู 133)

โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบร... วันที่ 6 มิ.ย. 66 (ดูู 63)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง โดย นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ได้ดำเนินโครง... วันที่ 18 ม.ย. 66 (ดูู 212)

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง โดย นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้... วันที่ 3 ม.ย. 66 (ดูู 246)

ออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หญ้าปล้อง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง พร้อมด้วยนางสุดาพร จูมจันทร์ ร... วันที่ 3 ม.ย. 66 (ดูู 92)

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจ... วันที่ 3 ม.ย. 66 (ดูู 162)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง โดย นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง และฝ่ายสภาองค... วันที่ 3 ม.ย. 66 (ดูู 454)

ประชุมประชาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่อาศัย กรณีอุกทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2565

ประชุมประชาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่อาศัย กรณีอุกทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เมื่อวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 โดยคณ... วันที่ 24 ม.ค. 66 (ดูู 420)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ได้เป็นประธานในการประ... วันที่ 16 ม.ค. 66 (ดูู 107)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ร่วมกับหน่วยงานราชการภายใน... วันที่ 16 ม.ค. 66 (ดูู 312)

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เป็นประธานในการประชุม... วันที่ 12 ม.ค. 66 (ดูู 128)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง โดย นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง และเจ้าหน้าที... วันที่ 12 ม.ค. 66 (ดูู 118)

โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านร่วมใจและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 อบต.หญ้าปล้อง จัดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านร่วมใจและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ... วันที่ 3 พ.ย. 65 (ดูู 559)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ที่ 3/2565

วันที่ 10,23 สิงหาคม 2565 นายประสาท กิ่งวงศ์ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรียกประชุมสภา... วันที่ 2 ก.ย. 65 (ดูู 194)

โครงการคลองสวยน้ำใสตำบลหญ้าปล้อง ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค... วันที่ 23 ส.ค. 65 (ดูู 923)

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายก อบต.หญ้าปล้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning Dayร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิ... วันที่ 23 พ.ค. 65 (ดูู 783)

การปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวิรัตน์ ลินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและประชุ... วันที่ 12 พ.ค. 65 (ดูู 650)