อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 30

หัวข้อ:: ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้ปล้อง ประจำปี พ.ศ.2566


ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้ปล้อง ประจำปี พ.ศ.2566
  1. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
  2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล
  3. นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
  4. 
การขับเคลื่อนจริยธรรมกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึกและพฤติกรรมของข้าราชการห้มีระเบียบวินัย และการแต่งกายที่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ผ้าไทย
 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 เมษายน 66 View : 109
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :