อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 20 ม.ย. 66 137
ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้ปล้อง ประจำปี พ.ศ.2566 20 ม.ย. 66 109
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง 11 ม.ย. 66 112
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 ม.ย. 66 112
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจําปี 2566 11 ม.ย. 66 109
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 3 ม.ย. 66 87
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 12 ม.ค. 66 121
การมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนภายในหน่วยงาน 12 พ.ค. 65 306
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 28 ม.ย. 65 302
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25 ม.ย. 65 310
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการให้โทษและขวัญกำลังใจ 25 ม.ย. 65 501
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 25 ม.ย. 65 323
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร 25 ม.ย. 65 265
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 25 ม.ย. 65 258
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 25 ม.ย. 65 359
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ม.ย. 65 247
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี /ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตขององค์กร/ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร 8 ก.พ. 65 251
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 7 ม.ค. 65 265
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 30 ก.ย. 64 247
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ รอบปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - 2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 19 ก.ค. 64 297
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 19 ก.ค. 64 296
แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานท้องถิ่น 15 ก.ค. 64 287
แผ่นพับการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล 15 ก.ค. 64 278
รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 15 ก.ค. 64 260
แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 15 ก.ค. 64 274
แผ่นพับการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับวันลา 15 ก.ค. 64 304
แนวทางปฏิบ้ติเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 7 พ.ค. 64 302
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 7 พ.ค. 64 283
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 21 ม.ย. 64 280
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19 ม.ย. 64 283