อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 49
ประกาศ / รายงานผลต่างๆ
ประกาศ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร  (ดู 450)
รายงานผลการตรวจการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 974)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านอำนายความสะดวกตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  (ดู 96)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  (ดู 471)
แบบสรุปสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านอำนวยความสะดวก  (ดู 998)
ประกาศการใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว/รายงานผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว  (ดู 1174)
ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 - 2563) ครั้งที่ 2/2561  (ดู 392)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :