อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อ:: ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566)


ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566) 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 เมษายน 66 View : 135
งานป้องกันการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารงาน  (ดู 846)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (flow chat)  (ดู 1615)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ดู 582)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  (ดู 517)
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต  (ดู 735)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน  (ดู 346)
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  (ดู 545)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :