อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

คู่มือการบริการ
แบบฟอร์มการเพื่อรับบริการด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
 

1. คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์

2. แบบขอยกเลิกประกอบกิจการ

3. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฯ

4. แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบประปาหมู่บ้าน

5.แบบแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า

6. แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร

7. ตัวอย่างแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

8. ตัวอย่างแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)

9.  แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

10. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11.  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

12. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ

13. แบบคำร้อง จดทะเบียนพาณิชย์
หรือ เข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=946
14. แบบขอยืมพัสดุ
15. แบบคำร้องทั่วไป
16. แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน  (กรณีร้องขอด้วยตนเอง/ผู้แทน)

 

View : 2081